1. Mount Yoshino midnight-moon - Iga no Tsubone - Tsukioka Yoshitoshi (100 Phases of the Moon series)