1. With the smoke of fires - Edward Okuń

    (previous)